EDUCA 2022 "เพราะเด็กทุกคนยังรอวันฉายแสง : ชวนครูมองให้เห็นความเป็นผู้นำในตัว"
ชื่อ - สกุล : นางพัชรินทร์ สุทธหลวง
หลักสูตร : EDUCA 2022 "เพราะเด็กทุกคนยังรอวันฉายแสง : ชวนครูมองให้เห็นความเป็นผู้นำในตัว"
ผู้จัด : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 ตุลาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 20 ตุลาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :