การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
ชื่อ - สกุล : นางพัชรินทร์ สุทธหลวง
หลักสูตร : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 3 มีนาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 3 มีนาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :