อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ” รุ่นที่ 6
ชื่อ - สกุล : น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย
หลักสูตร : อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ” รุ่นที่ 6
ผู้จัด : สำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 กรกฎาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 18 กรกฎาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :