อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)โรงเรียนปริยัติธรรมแผนสามัญการศึกษา โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล : น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย
หลักสูตร : อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)โรงเรียนปริยัติธรรมแผนสามัญการศึกษา โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565
ผู้จัด : โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 19 สิงหาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 22 สิงหาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :