อบรมโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย “ภาษาไทยเรานี้มีทำนอง”
ชื่อ - สกุล : น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย
หลักสูตร : อบรมโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย “ภาษาไทยเรานี้มีทำนอง”
ผู้จัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 16 มีนาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 16 มีนาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :