อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ Coach นักเรียน อ่าน เขียน และสรุปความภาษาไทย ร่วมกับโครงงานฐานวิจั
ชื่อ - สกุล : น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ Coach นักเรียน อ่าน เขียน และสรุปความภาษาไทย ร่วมกับโครงงานฐานวิจั
ผู้จัด : โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 11 มิถุนายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 12 มิถุนายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :