การอบรมหลักสูตรออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพทางการศึกษา เนื่องในวันครู "พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา"
ชื่อ - สกุล : นางจารุณี นันศิริ
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพทางการศึกษา เนื่องในวันครู "พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา"
ผู้จัด : คุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 16 มกราคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 16 เมษายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :