การอบรมออนไลน์หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ด้วย Chromebooks และ Google Workspace
ชื่อ - สกุล : นางวิจิตรา กาแก้ว
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ด้วย Chromebooks และ Google Workspace
ผู้จัด : Google Thailand
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 3 กรกฎาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 3 กรกฎาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :