การอบรมออนไลน์ เรื่องแหล่งเรียนรู้ รวมถึง แนวทางการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน Flexible Learning สำ หรับครูและนักเรียน
ชื่อ - สกุล : นางวิจิตรา กาแก้ว
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์ เรื่องแหล่งเรียนรู้ รวมถึง แนวทางการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน Flexible Learning สำ หรับครูและนักเรียน
ผู้จัด : Google Thailand
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 3 กรกฎาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 3 กรกฎาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :