เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ เนื่องในวันครูครั้งที่ 67
ชื่อ - สกุล : นางจารุณี นันศิริ
หลักสูตร : เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ เนื่องในวันครูครั้งที่ 67
ผู้จัด : โรงเรียนพัฒนานิคม สังกัด สพม.ลพบุรี
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 16 มกราคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 16 มกราคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :