ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET กลุ่มสาระภาษาไทย
ชื่อ - สกุล : นางชนกนันท์ คำจิตร
หลักสูตร : ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET กลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้จัด : กลุ่มสหวิทยาเขตศิลาทอง อ.ท่าวังผา น่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 8 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :