ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูและประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยง
ชื่อ - สกุล : นางจารุณี นันศิริ
หลักสูตร : ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูและประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยง
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 21 มกราคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 21 มกราคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :