การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
หลักสูตร : การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR
ผู้จัด : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จำกัด วิทยากร อ.วรพงษ์ แสงประเสริฐ อาจารย์ประจำกลุ่มภาษาต่างประเทศตะวันตก โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 25 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่สิ้นสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสาร/หลักฐาน :