การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ทักษะ ศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นางนฤมล นิ่มพยา
หลักสูตร : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ทักษะ ศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : กสศ. และ IRES
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 10 มิถุนายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 11 มิถุนายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :