การเข้าค่ายอบรมครูแกนนำเพื่อเตรียมห้องเรียนออนไลน์ ClassStart สำหรับการทำโครงงานฐานวิจัย
ชื่อ - สกุล : น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว
หลักสูตร : การเข้าค่ายอบรมครูแกนนำเพื่อเตรียมห้องเรียนออนไลน์ ClassStart สำหรับการทำโครงงานฐานวิจัย
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 22 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :