เป็นผู้ตรวจข้อสอบโอเน็ตภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชลดา นันทะน้อย
หลักสูตร : เป็นผู้ตรวจข้อสอบโอเน็ตภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
ผู้จัด : สทศ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 28 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่สิ้นสุด : 11 มีนาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :