การอบรมเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวัน
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชลดา นันทะน้อย
หลักสูตร : การอบรมเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวัน
ผู้จัด : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 สิงหาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 18 สิงหาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :