การอบรมเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มความสามารถด้านการรู้เท่าทันสื่อ
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชลดา นันทะน้อย
หลักสูตร : การอบรมเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มความสามารถด้านการรู้เท่าทันสื่อ
ผู้จัด : มหาสิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 29 สิงหาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 29 สิงหาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :