การอบรมเรื่อง การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (learning loss)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชลดา นันทะน้อย
หลักสูตร : การอบรมเรื่อง การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (learning loss)
ผู้จัด : Starfish academy
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 29 สิงหาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 29 สิงหาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :