การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ร่วมกับเทคนิค PLC และ KM ผ่านเวทีล้อมวงฟังตั้งวงเล่า
ชื่อ - สกุล : น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว
หลักสูตร : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ร่วมกับเทคนิค PLC และ KM ผ่านเวทีล้อมวงฟังตั้งวงเล่า
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 18 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :