การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset เพื่อพัฒนาการสอนฐานสมรรถนะในการทำโครงงานฐานวิจัยและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
ชื่อ - สกุล : น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset เพื่อพัฒนาการสอนฐานสมรรถนะในการทำโครงงานฐานวิจัยและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 23 พฤศจิกายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 24 พฤศจิกายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :