คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อ - สกุล : นายนพพล สุขภิรมย์
หลักสูตร : คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผู้จัด : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 3 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่สิ้นสุด : 5 มีนาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :