เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อ - สกุล : น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว
หลักสูตร : เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้จัด : สำนักงานจัดหารงานจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 21 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :