วิทยากร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิลาการฯ
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : วิทยากร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิลาการฯ
ผู้จัด : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 มิถุนายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 19 มิถุนายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :