อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ"การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 สไตล์ครูเอมอร"
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ"การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 สไตล์ครูเอมอร"
ผู้จัด : สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 10 มิถุนายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 11 มิถุนายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :