อบรมออนไลน์ หลักสูตร "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551"
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : อบรมออนไลน์ หลักสูตร "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551"
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 22 ตุลาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 22 ตุลาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :