อบรมออนไลน์ หลักสูตรสำหรับครู เรื่อง ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน(CLASSROOM ENGLISH EXPRESSIONS)
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : อบรมออนไลน์ หลักสูตรสำหรับครู เรื่อง ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน(CLASSROOM ENGLISH EXPRESSIONS)
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 26 ตุลาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 26 ตุลาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :