อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หลักสูตร การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หลักสูตร การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)
ผู้จัด : นายวราวุธ บุตรรัตน์
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 7 มกราคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 8 มกราคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :