ประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว
หลักสูตร : ประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 2 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 2 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :