ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ชื่อ - สกุล : Mr. Putthapong Lekhawiphat
หลักสูตร : ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ผู้จัด : เอเธนส์
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 16 ตุลาคม 0575
วันที่สิ้นสุด : 8 ธันวาคม 0576
เอกสาร/หลักฐาน :