โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ผู้จัด : โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 23 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่สิ้นสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสาร/หลักฐาน :