"การสอนเพศวิถีศึกษา" การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถึศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ - สกุล : น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว
หลักสูตร : "การสอนเพศวิถีศึกษา" การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถึศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้จัด : สสส สพฐ มูลนิธิแพธทูเฮลท์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 24 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :