ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
หลักสูตร : ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 มีนาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 31 มีนาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :