วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) รุ่นที่ 1
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
หลักสูตร : วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) รุ่นที่ 1
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 7 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่สิ้นสุด : 11 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :