การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
หลักสูตร : การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :