ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ชื่อ - สกุล : นางชนกนันท์ คำจิตร
หลักสูตร : ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 3 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :