โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR
ผู้จัด : บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่นจำกัด (มหาชน)
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 25 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่สิ้นสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสาร/หลักฐาน :