การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ชื่อ - สกุล : น.ส.อริศรา สะสม
หลักสูตร : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 23 สิงหาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 27 สิงหาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :