การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีวิดีโอ
ชื่อ - สกุล : นายสรจักร จันนันทะ
หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีวิดีโอ
ผู้จัด : โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 22 ตุลาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 22 ตุลาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :