การอบรมผู้บริหารและครูในโครงการวิทย์พลังสิบ
ชื่อ - สกุล : นายสรจักร จันนันทะ
หลักสูตร : การอบรมผู้บริหารและครูในโครงการวิทย์พลังสิบ
ผู้จัด : สำนังการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 3 กุมภาพันธ์ 0558
วันที่สิ้นสุด : 3 กุมภาพันธ์ 0562
เอกสาร/หลักฐาน :