การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตร เจาะลึกข้อสอบคณิตศาสตร์ ด้วย GSP ๕.๐๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2565
ชื่อ - สกุล : นางวณัทสนันท์ คงตาล
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตร เจาะลึกข้อสอบคณิตศาสตร์ ด้วย GSP ๕.๐๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2565
ผู้จัด : ชมรม GSP & GGB THAILAND
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 ธันวาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 11 ธันวาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :