การอบรม เชิงปฏิบัติการติดตั้งระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการศึกษา Offic 365 (A1) และการใช้งานระบบ (E-mail Account) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center)
ชื่อ - สกุล : น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์
หลักสูตร : การอบรม เชิงปฏิบัติการติดตั้งระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการศึกษา Offic 365 (A1) และการใช้งานระบบ (E-mail Account) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center)
ผู้จัด : สพม.น่าน ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟ์(ประเทศไทย)
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 มิถุนายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 24 มิถุนายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :