ผ่านการทดสอบออนไลน์เรื่องสุภาษิตพระร่วง
ชื่อ - สกุล : นางเมธาวี ขันทะสอน
หลักสูตร : ผ่านการทดสอบออนไลน์เรื่องสุภาษิตพระร่วง
ผู้จัด : โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 9 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 9 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :