การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ชื่อ - สกุล : นางเรณู ปันทะมา
หลักสูตร : การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ผู้จัด : สำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :