พัฒนาตนเองตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายพรเทพ เสนนันตา
หลักสูตร : พัฒนาตนเองตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 สิงหาคม 2555
วันที่สิ้นสุด : 7 กันยายน 2555
เอกสาร/หลักฐาน :