การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมผู้บริหารและบุคลากรโนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือ
ชื่อ - สกุล : นายแซน มาแว่น
หลักสูตร : การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมผู้บริหารและบุคลากรโนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือ
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 9 มีนาคม 0564
วันที่สิ้นสุด : 9 มีนาคม 0568
เอกสาร/หลักฐาน :