การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFRมาตรฐาน
ชื่อ - สกุล : น.ส.จิราภรณ์ คีรีสันติกุล
หลักสูตร : การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFRมาตรฐาน
ผู้จัด : บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 25 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่สิ้นสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสาร/หลักฐาน :