อบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม
ชื่อ - สกุล : นายพรเทพ เสนนันตา
หลักสูตร : อบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 15 ธันวาคม 2559
วันที่สิ้นสุด : 17 ธันวาคม 2559
เอกสาร/หลักฐาน :