การอบรมออนไลน์ (Online) Google Meet “ด้านทักษะการเก็บงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Google Site และ Canva
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์ (Online) Google Meet “ด้านทักษะการเก็บงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Google Site และ Canva
ผู้จัด : สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาการแนะแนวภาคเหนือและวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 พฤศจิกายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 27 มีนาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :