ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 33
ชื่อ - สกุล : นายพรเทพ เสนนันตา
หลักสูตร : ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 33
ผู้จัด : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 6 ตุลาคม 2557
วันที่สิ้นสุด : 13 ตุลาคม 2557
เอกสาร/หลักฐาน :